Về điều khoản miễn trách

Các thông tin trên trang này được biên soạn và đăng tải tại thời điểm biên soạn, do vậy, quản trị viên trang này không chịu trách nhiệm về độ chính xác, hợp lý, độ an toàn của thông tin thời điểm hiện tại.

Mặt khác khi sử dụng trang này mà phát sinh bất kỳ rắc rối, tổn thất hay thiệt hại nào thì trang này cũng hoàn toàn không chịu trách nhiệm .

Khi chuyển các đường link từ trang này sang các trang khác, thì trang này không chịu bất cứ trách nhiệm gì liên quan đến thông tin, dịch vụ được cung cấp.

Do vậy người sử dụng trước khi sử dụng phải hiểu rõ và đồng ý chấp thuận điều khoản này.